Váš nákupní košík je prázdný.

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen prohlášení):

Zásady ochrany osobních údajů

1) Správce osobních údajů

  • Správce osobních údajů Petr Čermák, IČ 71862013, se sídlem U Libeňského pivovaru 18,18000, Praha 8, Česká Republika, zapsaný v Živnostenském rejstříku, UMČ Praha 7 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
  • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese BalonkyPraha.cz a BalonikyPraha.sk (dále jen „internetové stránky“).
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2) Zpracovávané údaje

2.1 Zpracováváme následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, doručovací adresu, platební údaje, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro dokončení objednávky a doručení Vámi objednaného zboží na příslušnou, Vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vám nemohli doručit Vaše zboží.

2.2  Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení Vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o expedici zásilky. Prostřednictvím sms dostáváte vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na Vámi vybrané provozovně. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě sdělení urgentních informací spojených pouze s expedicí Vaší zásilky (doručení zásilky na odběrné místo, zpráva o konkrétním čase doručení od Vámi zvolené doručovací společnosti, důležité informace související s Vaší zásilkou – nedostupnost zboží, změny v objednávce, odpovědi na Vaše dotazy v poznámce v rámci objednávkového procesu)

2.3  Při nákupu v našem e-shopu můžete využít zákaznickou registraci. Zákaznická registrace je dobrovolná. Dále Vás zákaznická registrace opravňuje k využití akčních slev a k získávání prioritních bonusů a informací, které upozorňují na nové produkty a speciální zákaznicky výhodné akce. Z databáze registrovaných zákazníků nebo z odběru Newsletteru se kdykoliv můžete odhlásit. Následně jste z naší databáze vymazáni. Na našem e-shopu můžete nakupovat i bez zákaznické registrace

1.5. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) - Pokud jste zasílání obchodního sdělení neodmítli, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Zrušení odběru můžete provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru, nebo na titulní stránce našich webových stránek. V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 • Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
  • plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
  • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
  • statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
  • zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
  • oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
  • plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
 • Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.
 • Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele.

Zejména pak:

Přepravní společnosti – GLS a Liftago - zajištění distribuce zboží

LiveSupporti (zajištění služeb zákaznické podpory)

Microsoft corporation (nástroje pro on-line marketing)

Google LLC (nástroje pro on-line marketing)

Meta, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

3) Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

  • Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
   • Kontakt pomocí zákaznického formuláře
   • Nákup na eshopu Balonkypraha.cz nebo Balonikypraha.sk

 

4) Práva subjektu údajů

  • Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
   • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
   • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
   • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
   • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
   • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5) Cookies

  • Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
  • Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
   • Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
   • Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
  • V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
  • Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
  • K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:
   • Google
   • Facebook
   • cz
   • Microsoft Corporation
   • Live Supporti
  • Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6) Funkce třetích stran

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to především Google Analytics. Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů. 
Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

7) Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

8) V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat – Petr Čermákp.cermak@balonkypraha.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 Zásady platné od 1.1.2024.